مسابقات انتخابی بازیکنن برتر شمال غرب کشور با حضور ۲۰ ژیمناست از استان زنجان از تاریخ … لغایت …. در شهر …. برگزار شد. بازیکنان تیم زنجان توانستند در نهایت با کسب … مدال افتخار آفرینی کنند . شایان ذکر است تعداد … نفر از این بازیکنان تیم زنجان با نشان دادن توانمندی های خود جهت اعزام به مسابقات کشور انتخاب شدند